Dagsorden for møde i Menighedsrådet

Tidspunkt: onsdag den 26. november 2019 kl. 19:00
Sted:  Birkerød Sognegård, Kirkevej 2, mødesalen 1. sal, Birkerød

D A G S O R D E N:

1. Valg af formand

2. Valg af næstformand

3. - 8. Valg af enkeltmandsposter

En gang årligt er der valg til de enkelte poster i menighedsrådet (inden udgangen af kirkeåret). Disse valg foretages på menighedsrådsmødet i november måned. 

Valget foretages blandt menighedsrådets medlemmer (posten som kirkeværge og bygningskyndig kan tilfalde personer uden for menighedsrådets kreds). 

9. Fastlæggelse af datoer for menighedsrådsmøder m.m. i 2020 (forslag) 
Menighedsrådets møderække i 2020 besluttes. 

10. Udsættelse af restaurering af messehagel til 2020 
Grundet problemer med fremskaffelse af det rigtige materiale til restaurering af messehagel ønskes udsættelse af restaurering til 2020 

11. Nyt fra formanden 

12. Nyt fra præsterne 

13. Nyt fra udvalgene 

14. Eventuelt 
 
LUKKET MØDE
1. Personalesag