Dagsorden for møde i Menighedsrådet

Tidspunkt: onsdag den 25. september 2019 kl. 19:00
Sted:  Birkerød Sognegård, Kirkevej 2, mødesalen 1. sal, Birkerød

D A G S O R D E N:

1. Budget 2020

Eventuelle efterreguleringer af budget 2020 drøftes, og der efterlyses allerede kendte
ændringer i forhold til det oprindelige budget for 2020, vedtaget på menighedsrådsmødet
den 28. maj 2019.

2. Stillingsopslag for kordegn og kirke- og kulturmedarbejder

Stillingsopslag for kordegn udløbet (23.9 2019)

Stillingsopslag for kirke- og kulturmedarbejder opslås med ansøgningsfrist inden efterårsferien.

3. Kollektliste (Bilag)
Gennemgang af kollektliste

4. Nyt fra formanden

5. Nyt fra præsterne

6. Nyt fra udvalgene

7. Eventuelt

 LUKKET MØDE

1. Personaleforhold